Képviselő-testület

A képviselő-testület tagjai:

Töreki István polgármester
Lovász Istvánné alpolgármester
Czink Attila képviselő
Dudás Imre képviselő
Mózesné Szerecz Ildikó képviselő
Ritecz István képviselő
Töreki Istvánné képviselő

Társadalompolitikai és Településműködtetési Bizottság tagjai:

Töreki Istvánné elnök
Ritecz István bizottsági tag
ifj. Druzsin Jánosné külsős tag

A bizottság hatáskörébe tartozik az:

- Átmeneti segély megállapítása,
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, továbbá
- Ápolási díj méltányosságból történő megállapítása.

A települési önkormányzat kötelező feladata gondoskodni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésének értelmében a következőkről:

- egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésről,
- az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
- az egészségügyi és a szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
- köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kissebségek jogainak érvényesülését.

A képviselő-testület önként vállalt feladatai:

- művelődési ház fenntartása,
- autóbuszmegállók fenntartása,
- helytörténeti emlékek gyűjtése, gondozása,
- sportegyesület és egyéb helyi öntevékeny csoportok lehetőség szerinti támogatása,
- általános iskolai tanulók tanulmányi kirándulásához hozzájárulás,
- helyi kisebbségi önkormányzat támogatása,
- helyi tűzvédelem,
- köztisztaság biztosítása.

A képviselő-testület a támogatás összegének megállapításáról az éves költségvetés elfogadásakor illetve a kérelem benyújtását követő testületi ülésen dönt.