Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Tarany község Önkormányzata
székhelye: Tarany község
Postai címe: 7514. Tarany, Szent István utca 20.
Telefon-/telefax: 82/352-833         telefon: 06 82 710 319
Honlapja: www.tarany.hu
elektronikus levélcíme: tarany@tarany.hu
elektronikus azonosítói: hivatal rövid neve: TARANY
KRID azonosítója: 349185987

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: a fenti elérhetőségeken.

A települési önkormányzat a jogszabály – önkormányzati törvény – alapján működő önálló jogi személy.

Az önkormányzat szervei: Polgármester, Alpolgármester,  Képviselő-testület, Társadalompolitikai és Településműködtetési Bizottság,

Az önkormányzat az alábbi személyekből és szervezetekből áll:

  • a polgármester feladata a képviselőtestülettel közösen az adott település irányítása. A polgármesterek tanácsán keresztül – a többi polgármesterrel közösen –  meghatározza a hivatal feladatait, előkészíti és végrehajtja a döntéseket. Megszervezi az önkormányzat munkarendjét.
  • az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Az alpolgármestert a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja titkos szavazással.
  • képviselő-testület feladatköre szerteágazó. Az önkormányzati ügyek szabályozása (rendeletalkotás), a helyi adófajták és annak mértékének meghatározása, az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlása is a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület feladatkörében, a hatáskör gyakorlását átruházhatja a polgármesterre, alpolgármesterre, bizottságára,  a jegyzőre.
  • bizottságok: közreműködnek az önkormányzati feladatok megvalósításában. Különösen jelentős szerepük a döntés előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. Tagjaik nagyrészt a képviselő testület tagjai, de lehetnek tagjai nem képviselők is.
  • jegyző a polgármesteri hivatal közigazgatási vezetője. Tarany község Önkormányzata a közigazgatási feladatokat több településsel – Kutas, Kisbajom, Szabás, Bakháza településekkel – közösen a Kutas székhelyű, Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal keretei között látja el.

Polgármester: Szekretár Pál
Postai címe: 7514. Tarany, Szent István utca 20.
Telefon-/telefax: 82/352-833         telefon: 06 82 710 319
elektronikus levélcíme: polgármester@tarany.hu

Alpolgármester: Szabóné Hegyi Andrea
Postai címe: 7514. Tarany, Szent István utca 20.
Telefon-/telefax: 82/352-833
elektronikus levélcíme: tarany@tarany.hu

Jegyző: Pintér Csilla Judit
Postai címe: Kutasi  Közös Önkormányzati Hivatal Taranyi Kirendeltsége  7514. Tarany, Szent István utca 20.
Telefon-/telefax: 82/352-833
elektronikus levélcíme: jegyzo@tarany.hu

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Taranyi Kirendeltsége
vezetője: Pintér Csilla Judit jegyző

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 08.00 – 16.00
Kedd 08.00 – 16.00
Szerda
Csütörtök 08.00 – 16.00
Péntek

Tarany község Önkormányzat Képviselő-testülete:  6 fő

Szekretár Pál  – polgármester
Czinkné Fuisz Katalin – képviselő
Czink Attila – képviselő
Gerlecz Gábor – képviselő
Ritecz István – képviselő
Szabóné Hegyi Andrea – alpolgármester
Szekretárné Palics Gabriella – képviselő

Elérhetőségük:
postai:7514. Tarany, Szent István utca 20.
telefon: 82/352-833,
e-mail: tarany@tarany.hu

I.
Tarany-Bakháza Nevelési Intézményfenntartó Társulás / önkormányzatok fenntartói társulása /
Székhely: 7514. Tarany, Szent István utca 20.
Telefon-/telefax: 82/352-833
elektronikus levélcíme: tarany@tarany.hu

Tarany község Önkormányzata Bakháza község Önkormányzatával közösen ezen társulás keretében tartja fenn és működteti a közös nevelési intézményét, a Taranyi Mesevár Óvoda és Konyha intézményt.
A társulás elnöke:  Szekretár Pál polgármester

II.
KUTASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye:7541 Kutas, PETŐFI UTCA  70.
Telefon-/telefax: 82/385-431
elektronikus levélcíme:  postmaster@kutasph.t-online.hu
elektronikus azonosítói: hivatal rövid neve: SJKIK
KRID azonosítója: 708026340
vezetője: Pintér Csilla Judit jegyző
ellátási területe: Kutas, Kisbajom, Szabás, Tarany, Bakháza
települések közigazgatási területe
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: a fenti elérhetőségeken.

Somogy megyei Kormányhivatal
Vezetői: Dr. Neszményi Zsolt Kormánymegbízott
                 Vetési Bernadett Főigazgató
                 Harasztiáné Dr. Süveges Zsuzsanna Igazgató

Elérhetőségei:
Címe: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Telefon: 82/502-600
e-mail.: hivatal@somogy.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 

Tarany község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos  rendelete / http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek/Somogy megye/Tarany

Mötv. 10.§ (2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Tarany község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, a feladatellátás formáját és módját a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló hatályos rendeletének 3. számú melléklete tartalmazza.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A honlapon belül ügycsoportonként      (ügytípusonként) és eljárás-típusonként    csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Tarany község közigazgatási területe
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása A honlapon belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege A honlapon belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A honlapon belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat           7541. Kutas, Petőfi utca 70. benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
7541. Kutas, Petőfi utca 70.
a Hivatal ügyfélfogadási idejében.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek ügyfajtájaként eltérő lehet honlapon ügycsoportonként, eljárás-típusonként külön csoportosítva
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.  / egyedileg a honlapon és az alábbi linken https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával az alábbi linken https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek/Somogy megye/Tarany

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Tarany község Önkormányzat éves költségvetési rendelete, illetve Tarany község Önkormányzat egyes közszolgáltatásokra vonatkozó rendelete szerint
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban az adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni.
Másolatkészítés költsége: 1990. évi XCIII. tv. IV. A másolat és kivonat  illetéke” címben foglaltak szerint
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Tarany község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos rendelete / http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek/Somogy megye/Tarany

A fenti jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a döntések nyilvánossága: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek/Somogy megye/Tarany

www.tarany.hu

www.tarany.hu honlapon közzétett szabályzatban rögzítettek szerint adatvédelmi felelős:
Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Taranyi
Kirendeltsége 7514. Tarany, Szent István utca 20.
Somogyi Edina 82/352-833

III. Gazdálkodási adatok

Tarany község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei éves költségvetéséről szóló hatályos rendelete / http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek/Somogy megye/Tarany

Tarany község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei éves költségvetés végrehajtásáról szóló hatályos rendelete / http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek/Somogy megye/Tarany

  1. A közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítési rendjéről és a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat : A közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítési rendjéről és a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat
Megszakítás